Bike week - get out and ride!!

BIKE WEEK 10-16 JUNE 2024

We love bikes and we love cycling. If you need to get somewhere, chances are you’ll have more fun getting there on a bike.

Dyn ni'n caru beiciau a dyn ni'n caru beicio. Os oes angen i chi fynd rhywle, mae'n cyfla y byddwch chi'n cael mwy o hwyl yn reidio ar beic.

Bicycles first appeared in the early part of the 19th century, but it wasn’t until the arrival of gears and pneumatic tyres in the early 20th century that they really gained significant popularity. Since then, the bicycle has been developed and improved, providing an improved freedom of transport to people across the globe. The bicycle was a symbol of liberation for the women’s emancipation movement and the British army even had cycling battalions during the first world war.

Ymddangosodd beiciau gyntaf yn gynnar yn y 19eg ganrif, ond nid tan ddyfodiad gerau a theiars niwmatig ar ddechrau'r 20fed ganrif y cawsant boblogrwydd sylweddol. Ers hynny, mae'r beic wedi'i ddatblygu a'i wella, gan ddarparu rhyddid trafnidiaeth gwell i bobl ledled y byd. Roedd y beic yn symbol o ryddhad ar gyfer y mudiad rhyddfreinio merched ac roedd gan fyddin Prydain fataliynau seiclo hyd yn oed yn ystod y rhyfel byd cyntaf.

Today, the bicycle continues develop and shape the modern world with many of us turning to bikes to make our escape from the hustle and bustle of the modern world. The bike gifts us the means to enhance our motion, and to move in a way that remains more connected with the world that we pass through. Unlike being in a car, when riding a bike you feel the elements around you and your efforts remain tied to the ground you cover, making you more a part of every journey you take.

Heddiw, mae'r beic yn parhau i ddatblygu a siapio'r byd modern gyda llawer ohonon ni’n troi at feiciau fel ffordd i ddianc rhag straen ein bywyd modern prysur. Mae beic yn cynnig ffordd hawdd o symud yn gyflymach, ac mae symud mewn ffordd yn fwy cysylltiedig â'r amgylchedd. Mewn car, rydyn ni’n cael eu gwahan wrth y byd y tu allan, reidio beic byddwch chi’n teimlo y gwynt a'r glaw, byddwch chi’n profi eich taith mewn ffordd fwy uniongyrchol.

In our towns and cities, cycle delivery drivers keep our packages moving when traffic grinds to a halt and as traffic congestion gets worse, bike help us get to work on time, skipping the frustration to exchange for the control and freedom that a bike journey offers.

Yn ein trefi a'n dinasoedd, mae beicwyr dosbarthu beiciau yn cadw ein pecynnau i symud pan fydd traffig yn dod i stop. Mewn traffig trwm, gallwch reidio heibio'r ciwiau a chyrraedd y gwaith ar amser. Mae'n ffordd i gyfnewid rhwystredigaeth am reolaeth.

There is a place for bike in everyone’s life and a bike to suit pretty much every person out there. Our first steps on two wheels help us learn, gain independence and resilience and as we get older, a cycling keeps us fit, active and alert. But it’s that feeling of freedom that a bicycle offers that makes this simple machine so special. In a few short pedal strokes you can be freely buzzing along.

Mae lle i feicio ym mywyd pawb a beic sy’n addas i bob person. Mae ein camau cyntaf ar ddwy olwyn yn ein helpu ni i ddysgu, ennill annibyniaeth ac wrth i ni fynd yn hŷn, mae beicio yn ffordd o gadw’n heini ac yn actif. Mae reidio beic yn gwella ein hiechyd meddwl a’n ffitrwydd, mae’n ein gwneud ni’n hapusach ac yn iachach.

A bike can turn shortest most mundane of journeys into a mini adventure, and is likewise be as effective at turning frowns into smiles. The sheer joy of just riding a bike is something to celebrate, bikes have the power to transform our health and connect us with each other and the environment.

Mae gyda feiciau'r gallu i droi teithiau byr yn antur fach, ac mae hefyd yr un mor effeithiol wrth droi gwgu yn wenu. Mae’r mwynhad pur o reidio beic yn rhywbeth i’w ddathlu, mae gyda feiciau’r pŵer i drawsnewid ein hiechyd a’n cysylltu â’n gilydd a’r amgylchedd.

Bikes are fun, they offer independence and escape, cycling improves our physical and mental health and offers a way of moving about that is kinder to the environment than by internal combustion engine. So do one kind thing for yourself today, go for a ride. And if you really can’t go for a ride, plan a ride, and maybe even share some bike love by inviting a friend.

Mae beiciau'n hwyl, maen nhw'n cynnig annibyniaeth a dianc, mae beicio'n gwella ein hiechyd corfforol a meddyliol ac yn cynnig ffordd i symud o gwmpas sy'n fwy caredig i'r amgylchedd na mewn car. Felly gwnewch un peth caredig i chi'ch hun heddiw, ewch am reid. Ac os allwch chi ddim yn mynd am reid, cynlluniwch reid, ac efallai hyd yn oed rannu rhywfaint o gariad beic trwy wahodd ffrind.

You May Also Like